Camera: Mamiya 645 1000s
Lens: 45 mm f2.8
Film: Ektar 100